USŁUGI PRAWNE

Obsługa podmiotów gospodarczych

– pomoc przy wyborze optymalnej podatkowo i pod względem organizacyjnym formy prowadzenia działalności gospodarczej;

– pomoc  przy czynnościach związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

– rejestracja spółek prawa handlowego, zmiany w umowach spółek, zmiany w Krajowym Rejestrem Sądowym;

– opracowywanie dokumentów, takich jak: statuty, umowy spółek, regulaminy wewnętrzne;

– likwidacja spółek prawa handlowego, restrukturyzacja;

– doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym dokumenty związane z zatrudnieniem;

– opracowywanie i weryfikacja umów gospodarczych;

– wnioski o środki z UE (Urząd Pracy i inne).

Prawo cywilne Windykacja - Spory o zapłatę

– postępowanie przedsądowe, wezwania do zapłaty, ugody, aneksy.

– postępowanie (nakazowe i upominawcze): sporządzanie pozwów w postępowaniu gospodarczym nakazowym bądź upominawczym.

– wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,

– odpowiedzi i repliki na pisma procesowe pozwanego/powoda,

– sporządzanie wniosków egzekucyjnych do komornika;

Prawo Cywilne

– wniosek o zniesienie współwłasności;

– pozew o rozwód;

– pozew o uchylenie alimentów;

– pozew o zadośćuczynienie;

– wypowiedzenia umów, przygotowanie umów nazwanych i nienazwanych;

– pozew o zapłatę z tytułu rękojmi za wady, wezwanie do usunięcia wady rzeczy/dzieła;